Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ


Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού, και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγων.
μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών έστιν η βασιλεία των ουρανών.
μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται.
μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην.
μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται.
μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.
μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.
μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.
μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών έστιν η βασιλεία των ουρανών.
μακάριοι έστε όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ’χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς. ούτω γαρ εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών.